ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยสารอินทรีย์ต่อคุณภาพและการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและข้าวฟ่าง

Publish Year National Journal 2
2015 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "การเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของแก่นตะวัน", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 541-544
2015 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), inนางวราภรณ์ วงค์พิลา, "สารเคลือบเมล็ดต่อความงอก และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดระหว่างเก็บรักษาเป็นเวลา 12 เดือน", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 621-624
Publish Year National Conference 4
2016 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, "ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยไคโตซานและแบคทีเรีย KPS46 ที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตฝักสดของข้าวโพดหวาน", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 กรกฎาคม - 29 กันยายน 2016, โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), inนางวราภรณ์ วงค์พิลา, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, "ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยสารอินทรีย์ต่ออายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด", การประชุมวิชากาข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 37, 5 - 7 สิงหาคม 2015, อ. ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "การเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของแก่นตะวัน", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), inนางวราภรณ์ วงค์พิลา, "สารเคลือบเมล็ดที่มีต่อความงอก และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหลังเก็บรักษาเป็นเวลา 12 เดือน", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย