Conference

การประชุมวิชากาข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 37
ชาติ
5 - 7 สิงหาคม 2015
อ. ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยสารอินทรีย์ต่อคุณภาพและการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและข้าวฟ่าง