การจัดการโรค รา แบคทีเรีย และ ไวรัส ของข้าวโพดด้วยระบบเกษตรดีที่เหมาะสม

Publish Year International Conference 1
2014 inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจีรนันท์ แหยมสูงเนิน, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "Development of ISSR-derived specific primers for detection of Exserohilum turcicum on corn", The 5th Asian Conference on Plant Pathology (ACPP2014), 3 - 6 พฤศจิกายน 2014, Chiang Mai เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2015 inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจีรนันท์ แหยมสูงเนิน, exลาวัลย์ กลัดสุวรรณ, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "ผลของสารปฏิชีวนะต่อการยับยั้ง Exserohilum turcicum ด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์ SP007s", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจีรนันท์ แหยมสูงเนิน, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "การจัดการโรคใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพดด้วยการใช้พันธุ์ต้านทานโรค สารเคมี และจุลินทรีย์ปฏิปักษ์", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 37 , 5 - 7 สิงหาคม 2015, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2014 inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจีรนันท์ แหยมสูงเนิน, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "การประเมินความต้านทานโรคราน้ำค้างของข้าวโพดหวานพันธุ์การค้าและใช้สารเคมีควบคุม", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 , 24 - 25 กรกฎาคม 2014, อำเภอเมือง นครนายก ประเทศไทย