การวิเคราะห์กลุ่มประชากรแบคทีเรียในข้าวโพดและถั่วเหลืองต้นปกติและเป็นโรคด้วยเทคนิค metagenomics