Person Image

  Education

  • ศศ.ด.(อาชีวศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2550
  • คอ.ม.(บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2546
  • บธ.ม.(การจัดการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, ไทย, 2541
  • วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2539
  • น.บ. (นิติศาสตร์บัณฑิต), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2561

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 1 2 0 0
  2022 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาไทยตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2565) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาไทยตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาแนวทางความร่วมมือภาครัฐและเอกชนของการจัดการศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 การพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาทางด้านการอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับความพึงพอใจในงานของครูอาชีวศึกษาไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2011 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาสตร์ 0 0 0 0
  2011 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อในความมีประสิทธิภาพโดยรวม ความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบัติงาน กับความเครียดในงานของครูอาชีวศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ภาควิชาอาชีวศึกษา และคณะศึกษาศาสตร์ 0 1 0 0
  2010 สภาพปัญหาของสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2009 รูปแบบการจัดการบริหารเชิงกลยุทธ์โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 3 0 0 0
  2018 การพัฒนาระบบการเทียบโอนสมรรถนะ มาตรฐานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับโลจิกติกส์เพื่อพัฒนากำลังคนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก:กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหัวหน้างานสายการผลิตเพื่อเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์สู่คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2017 มาตราฐานอาชีพเกษตรกรรม สาขาอาชีพเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศราฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2016 การนำร่องการจัดการระดับพื้นที่เพื่อเชื่อมต่อภาคอุตสาหกรรม กับภาคการศึกษาและการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาระบบคลังหน่วยกิตเพื่อการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ไปสู่การยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2015 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการยกระดับแรงงานฝีมือและคุณวุฒิทางการศึกษาผ่านการจัดตั้งคณะกรรมการมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2015 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 0 0 0 0
  2015 มาตรฐานอาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ(เพาะปลูกข้าวและเพาะปลูกข้าว) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2014 การพัฒนารูปแบบการเทียบโอนมาตรฐานฝีมืออาชีพเพื่อคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2014 การพัฒนารูปแบบการเทียบโอนประสบการณ์ทักษะอาชีพฐานสมรรถนะเพื่อการกำหนดคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพและค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2013 การประเมินผลโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 0 0 0 0
  2013 รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักเรียนโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 รูปแบบการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจในเชิงบูรณาการและแนวทางการบริหารจัดการ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 0 0 0 0
  2013 สาระเบื้องต้นเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดอาชีวศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการตามแนวคิดบ้านเรียน (Home School) สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 0 0 0 0
  2013 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 0 0 0
  2010 การพัฒนามาตรฐานเพื่อการอาชีพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0 0 0 0