ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อในความมีประสิทธิภาพโดยรวม ความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบัติงาน กับความเครียดในงานของครูอาชีวศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร