การพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาทางด้านการอาชีวศึกษา