การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหัวหน้างานสายการผลิตเพื่อเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์สู่คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล