แนวทางการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาไทยตามแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2565)