การพัฒนาระบบคลังหน่วยกิตเพื่อการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ไปสู่การยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น