การพัฒนารูปแบบการเทียบโอนประสบการณ์ทักษะอาชีพฐานสมรรถนะเพื่อการกำหนดคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพและค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร