Person Image

  Education

  • Ph.D.(Bioorganic Chemistry), University of Bristol, United Kingdom
  • วท.ม.(เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
  • กศ.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 6 2 0 0
  2019 การผลิตและการประยุกต์ใช้วัสดุเคลือบผิวที่ทำจากพอลิเมอร์ชีวภาพซึ่งมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสำหรับการเคลือบเมล็ดพันธุ์ และการห่อหุ้มชิ้นส่วนพืชและแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2019 การพัฒนาสูตรสารเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยพอลิเมอร์กับสารอนุพันธ์คูมารินบนผิวของเมล็ดพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) ของมะเขือเทศด้วยน้ำกรองและสารสกัดจากเส้นใยเห็ดเผาะ [Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan] ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2011 การควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) ของมะเขือเทศด้วยน้ำกรองและสารสกัดจากเส้นใยเห็ดเผาะ [Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan] ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จาก schizophyllan ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การศึกษาสายพันธุ์เห็ดแครงและสารออกฤทธิ์เพื่อพัฒนาการผลิตและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2009 การศึกษาสายพันธุ์เห็ดแครงและสารออกฤทธิ์เพื่อพัฒนาการผลิตและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2009 การควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) ของฝรั่งด้วยสารสกัดจากเชื้อราเอคโตไมคอร์ไรซาบางชนิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาสายพันธุ์เห็ดแครงและสารออกฤทธิ์เพื่อพัฒนาการผลิตและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 6 14 0 0
  2017 การศึกษาการนำไปใช้ทางชีวภาพของสารประกอบฟีนอลิกและสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวที่มีสีก่อนและหลังการหุงด้วยแบบจำลองระบบทางเดินอาหารในหลอดทดลอง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี 0 1 0 0
  2016 การตรวจหากิจกรรมการทำงานของเอนไซด์และการใช้ประโยชน์จากเชื้อราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากกล้วยไม้ ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2 0 0 0
  2016 การสังเคราะห์ การออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา และการศึกษาเคมีเชิงทฤษฎีของอนุพันธ์คูมาริน ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี 2 0 0 0
  2016 การโคลนและวิเคราะห์การแสดงออกของยีน Pinoresinol lariciresinol reductase (PLR) ในวิถีการสังเคราะห์ลิกแนนไฟโตเอสโตรเจนในข้าวไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายบ่งชี้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของข้าวธัญโอสถที่จะนำมาใช้สำหรับสตรีวัยทอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ชีววิทยาโมเลกุลและผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มวิจัย) 1 0 0 0
  2015 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเวชสำอาง ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณสนับสนุนการตั้งหน่วยวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 3 0 0
  2015 การโคลนและวิเคราะห์เชิงโมเลกุลของยีนในวิถีการสังเคราะห์ไฟโตเอสโตรเจนจากมะพร้าว (Cocos nucifera L) เพื่อพัฒนาเครื่องหมายชีวโมเลกุลสำหรับบ่งชี้ปริมาณไฟโตเอสโตรเจนในน้ำมะพร้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 4 0 0
  2010 การควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) ของฝรั่งด้วยสารสกัดจากเชื้อรา เอคโตไมคอร์ไรซาบางชนิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2010 การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสาหร่าย Spirulina platensis ในอาหาร Zarrouk และในน้ำเสียจากบ่อกุ้งที่มีระดับความเข้มข้นของโซเดียมไบคาร์บอเนตต่างกัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2009 การสกัดและแยกสารออกฤทธิ์จากใบขลู่ หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
  2009 พฤกษเคมีและสารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้ไทย หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2009 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2552 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การแปรรูปวัตถุดิบจากผลส้มโอด้วยวิธีทางเคมีเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้าน ผลิตภัณฑ์อาหารและเภสัช ผู้ร่วมวิจัย โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 2 0 0
  2019 การกระจายตัวความหลากหลาย และความสามารถในการผลิตสารชีวผลิตภัณฑ์ของเชื้อราเอนโดไฟท์จากพืชในระบบนิเวศป่าชายเลนไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2017 บทบาทของสารสกัดข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 2559 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2015 บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 1 0 0
  2012 การแยกและพิสูจน์เอกลักษณ์สารออกฤทธิ์จากข้าวกล้องงอกเพื่อใช้ในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0