บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, inดร.วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์, อาจารย์, inดร.นงพงา จรัสโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSarawut Kumphune, "Cardio-protective effects of germinated brown rice extract against myocardial ischemia reperfusion injury", High Blood Pressure and Cardiovascular Protection, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2020, หน้า 251-258
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "Roles of germinated brown rice extract in cardiovascular diseases", International society of heart research, 1 - 4 กรกฎาคม 2015, Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส