การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสาหร่าย Spirulina platensis ในอาหาร Zarrouk และในน้ำเสียจากบ่อกุ้งที่มีระดับความเข้มข้นของโซเดียมไบคาร์บอเนตต่างกัน

Publish Year National Conference 2
2013 exนางสาวกรภัทร พึ่งฤทธิ์, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสาหร่าย Spirulina platensis ในอาหาร Zarrouk และในน้ำเสียจากบ่อเลี้ยงกุ้ง", Algae and Plankton from basics to Sustainable Applications. The 6th National Conference on Algae and Plankton(NCAP2013), 28 - 30 มีนาคม 2013, อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, exนางสาวกรภัทร พึ่งฤทธิ์, "การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสาหร่าย Spirulina platensis ในอาหาร Zarrouk และในน้ำเสียจากบ่อกุ้งที่มีระดับความเข้มข้นของโซเดียมไบคาร์บอเนตต่างกัน", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6 และ การประชุมวิชาการ ศวท. ประจำปี 2551, 8 - 9 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย