การโคลนและวิเคราะห์เชิงโมเลกุลของยีนในวิถีการสังเคราะห์ไฟโตเอสโตรเจนจากมะพร้าว (Cocos nucifera L) เพื่อพัฒนาเครื่องหมายชีวโมเลกุลสำหรับบ่งชี้ปริมาณไฟโตเอสโตรเจนในน้ำมะพร้าว