บทบาทของสารสกัดข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 2559

Publish Year National Conference 1
2015 exน.ส.กวินนาถ หล้าตุ้ย, inดร.นงพงา จรัสโสภณ, อาจารย์, inดร.ประภาพร ตั้งกิจโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์, อาจารย์, "การตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในสารสกัดจากข้าวเพาะงอกและไม่เพาะงอก", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, นครปฐม ประเทศไทย