การศึกษาการนำไปใช้ทางชีวภาพของสารประกอบฟีนอลิกและสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวที่มีสีก่อนและหลังการหุงด้วยแบบจำลองระบบทางเดินอาหารในหลอดทดลอง