การแปรรูปวัตถุดิบจากผลส้มโอด้วยวิธีทางเคมีเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้าน ผลิตภัณฑ์อาหารและเภสัช