การแยกและพิสูจน์เอกลักษณ์สารออกฤทธิ์จากข้าวกล้องงอกเพื่อใช้ในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด