การตรวจหากิจกรรมการทำงานของเอนไซด์และการใช้ประโยชน์จากเชื้อราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากกล้วยไม้

Publish Year National Journal 2
2019 exวรีรัตน์ คะหะปะนะ, inดร.คฑาวุธ โสภาลุน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์, อาจารย์, inดร.อัญลักษณ์ วชิรไชยการ, อาจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "การแยกและการตรวจสอบกิจกรรมการทำงานของเอนไซม์จากเชื้อราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากกล้วยไม้ป่า 8 ชนิด", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2019, หน้า 41-54
2018 exณัฐวดี บุญทองดี, inดร.คฑาวุธ โสภาลุน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์, อาจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบชนิดของอาหารและสภาวะที่เหมาะสมของการเลี้ยงราเอนโดไฟท์ซึ่งแยกได้จากกล้วยไม้ต่อการเจริญเติบโตและสร้างสารออกฤทธิ์ต้านราก่อโรคพืช", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 31-40