Person Image

  Education

  • วิศกรรมศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2532
  • นิเทศศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2535
  • วิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 2 8 3 0
  2009 บล็อกผนังซิเมนต์ผสมเถ้าลอยสำหรับปลูกต้นไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
  2009 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ การสร้างนวัตกรรมอาคารเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 8 2 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 2 14 0 0
  2020 การจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากยางพาราในการประยุกต์ด้านวัสดุก่อสร้างและวัสดุเชิงประกอบการเพื่อการพัฒนาสุขสภาวะอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2013 คุณสมบัติทางความร้อนของวัสดุทนไฟจีโอโพลิเมอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 การปรับปรุงดินโดยกระบวนการผลิตคาร์บอเนตจากจุลินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2012 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่ผสมด้วยหินฝุ่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างของสารจีโอโพลิเมอร์เพื่อการพัฒนาวัสดุประสานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2010 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของจีโอโพลิเมอร์เถ้าลอยเพื่อพัฒนาการผลิตวัสดุก่อสร้าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2010 การปรับปรุงคุณภาพวัสดุรองพื้นทางโดย Alkaline Activated Fly Ash ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 5 7 2 0
  2018 การพัฒนาโปรแกรมแบบจำลองระบบจัดการข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยภายใน กฟผ.สนญ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 0 0 0 0
  2017 นวัตกรรมยางพาราในการประยุกต์ด้านวัสดุก่อสร้างสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 5 0 2 0
  2014 โครงการการติดตามและบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ 0 3 0 0
  2014 เทคนิคการก่อสร้างถนนเชิงลาดคอสะพาน บริเวณพื้นที่ดินอ่อนที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย กรมทางหลวงชนบท 0 2 0 0
  2013 การสร้างวิทยาเขตสีเขียวที่กินได้ : การวิจัยเพื่อจัดทำแนวทางการทำเกษตรกรรมในเมืองภายในมหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 2 0 0