การปรับปรุงดินโดยกระบวนการผลิตคาร์บอเนตจากจุลินทรีย์

Publish Year International Conference 1
2013 exPanjaporn Anurat, inดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characterization of Urease Producing Bacteria and Their Role in Calcium Carbonate Precipitation Isolated from Thai Commercial Cement", The 1st International Symposium on microbiology technology for food and Energy Security, 25 - 27 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2021 exภาณุสิชฒ์ รัตนกรัณฑ์, inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาวิธีการปรับปรุงดินทรายโดยกระบวนการผลิตคาร์บอเนตจากจุลินทรีย์", การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 6, 27 - 28 พฤษภาคม 2021, ชุมพร ประเทศไทย
2015 exนัฐวุฒิ พันธุพาน, inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exบัญจพร อนุรัตน์, "การปรับปรุงดินทรายโดยขบวนการผลิตคาร์บอเนตจากจุลินทรีย์", The Proceedings of 53rd Kasetsart University Annual Conference. , 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย