การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในงานวิศวกรรมปฐพีเพื่อลดธรณีพิบัติภัย

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exดนัยณัฐ ถาวร, "Direct Shear Testing of Clayey Sand Reinforced With Live Stake", GEOTECHNICAL TESTING JOURNAL, ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2016, หน้า 1-16
Publish Year International Conference 2
2015 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exไกรโรจน์ มหรรณพกุล, exนิพนธ์ ธีระชัยกุลพานิช, exT. Miyashita, exY. Tada, "Investigation of high-seepage zones in slopes using the Groundwater Aeration Sound (GAS) survey technique in Thailand", the 15th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 12 พฤศจิกายน 2015, Fukuoka ญี่ปุ่น
2015 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exจิตตวีร์ สิทธิดำรง, ex P. Duang-in, exW. Wannawilekkit, "Preliminary Investigation of Heat Exchange Concept for Energy Piles in Soft Bangkok Clay Using a Physical Model", Proceeding of The Seventh Regional Symposium on Infrastructure Development (RSID 7), 6 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2015 exฉัตรชัย รัตนอารีกุล, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินโดยวิธีสังเกตการณ์รากหญ้าแฝก", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 5 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exแก้วอรรจน์ คุณปาจรีย์, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลของดินจอมปลวกกับดินเดิม", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14 - 16 พฤษภาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์, "เสถียรภาพของลาดดินที่ปลูกหญ้าแฝกในสภาวะฝนตกจากแบบจำลองคณิตศาสตร์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห‹งชาติ ครั้งที่ 18, 8 - 10 พฤษภาคม 2013, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย