การปรับปรุงคุณภาพวัสดุรองพื้นทางโดย Alkaline Activated Fly Ash

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKorakot Amornworawit, "The Engineering Properties of Kaolinitic Clay and Burning Shell Activated by Alkali Solution", Advanced Materials Research, ปีที่ 608-609, ฉบับที่ 2013, สิงหาคม - ตุลาคม 2013, หน้า 1795-1800
Publish Year International Conference 1
2012 inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exParames Kamhangrittirong, exKorakot Amornworawit, "The Engineering Properties of Kaolinitic Clay and Burning Shell Activated by Alkali Solution", 2nd/2012 International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development (EESD 2012), 10 - 15 ตุลาคม 2012, สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 3
2011 exกฤตย์ คมขำ, inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปณิธาน เต็งยะ, "คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินเหนียวอ่อนที่ปรับปรุงคุณภาพโดยจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 ex กฤตย์ คมขำ, inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปณิธาน เต็งยะ, "การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนกรุงเทพด้วยจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exณพล อยู่บรรพต, inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางในการผลิตปูนซีเมนต์สังเคราะห์จากขยะอุตสาหกรรม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย