โครงการการติดตามและบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์

Publish Year National Conference 3
2016 inดร.นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exขนิษฐา สุขกุล, exชิดชนก บุญทา, exศิริพร เรืองศักดิ์, "คุณภาพน้ำที่ไหลเข้าสู่หนองเลิงเปือยและคุณภาพน้ำบาดาลโดยรอบหนองเลิงเปือย", การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016 - 27 กรกฎาคม 2017, สกลนคร ประเทศไทย
2015 inดร.ก้องรัฐ นกแก้ว, อาจารย์, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "แนวความคิดการออกแบบการควบคุมชะล้างพังทลายด้วยวิธีชีววิศวกรรมปฐพี:กรณีศึกษาโครงการแก้มลิงหนองเลิงเปือย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 จ. ชลบุรี, 8 - 10 กรกฎาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exก?องรัฐ นกแก?ว, inดร.ก้องรัฐ นกแก้ว, อาจารย์, "ปัญหาการกัดเซาะและเสถียรภาพของลาดดินขุด:กรณีศึกษาโครงการแก้งลิงหนองเลิงเปือย", การประชุมวิชาการวิศกวรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 8 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย