นวัตกรรมยางพาราในการประยุกต์ด้านวัสดุก่อสร้างสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Sub Project

Publish Year International Journal 3
2020 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exSamit Niyasom, "Embeddeding Bio-filler Materials to Enhance Physical-Mechanical -Thermal Properties of Concrete", Materials Science Forum, ปีที่ 1015, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - พฤศจิกายน 2020, หน้า 3-8
2020 exChaturaphat Tharasana, exAniruj Wongaunjai, ex Puwitoo Sornsanee, exVichasharn Jitprarop, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Alternative of bone china and porcelain as ceramic hand molds for rubber latex glove films formation via dipping process", REVIEWS ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE, ปีที่ 59, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2020, หน้า 523-537
2018 exNattapol Dedruktip, exWasan Leelawanachai, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Natural Rubber-Whisker Alumina Fiber Composite Materials for Mechanical and Thermal Insulation Applications", Key Engineering Materials, ปีที่ 789, ฉบับที่ 1, สิงหาคม - พฤศจิกายน 2018, หน้า 221-225