Person Image

  Education

  • Ph.D.(post harvest), U.of Greenwich, UK
  • วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 9 3 0 0
  2021 การพัฒนาแพลตฟอร์มนิเวศเกษตรทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อยกระดับระบบอาหารปลอดภัยสำหรับเมือง หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) 0 0 0 0
  2021 โครงการการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในการจัดการฟาร์มจิ้งหรีดและการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 โครงการพัฒนาคุณสมบัติสำหรับนักวิจัยสู่การปฏิบัติการที่มีมาตรฐานระดับสากล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองสายพันธุ์ใหม่เพื่อสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2019 ผลของพันธุ์และฤดูปลูกต่อคุณภาพทางโภชนาการของเมล็ดงอกและต้นกล้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2018 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองสายพันธุ์ใหม่เพื่อสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2018 ผลของพันธุ์และฤดูปลูกต่อคุณภาพทางโภชนาการของเมล็ดงอกและต้นกล้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองสายพันธุ์ใหม่เพื่อสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2017 ผลของพันธุ์และฤดูปลูกต่อคุณภาพทางโภชนาการของเมล็ดงอกและต้นกล้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การปรับปรุงพันธุ์ทานตะวันเพื่อใช้บริโภคเมล็ดและผลิตทานตะวันต้นอ่อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 4 7 0 0
  2015 ศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาสู่การผลิตผลิตผลเกษตรปลอดภัย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ผลของเค็มต่อคลอฟิลล์ของมะเขือสายพันธุ์ต่างๆ หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการทำปัญหาพิเศษภาควิชาเกษตรกลวิธาน 0 1 0 0
  2013 การเปลี่ยนแปลงปริมาณเบต้าแคโรทีนในกระบวนการแปรรูปฟักทอง หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการทำปัญหาพิเศษภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน 0 0 0 0
  2013 การใช้ near-infrared spectroscopy (NIRS) เพื่อการวิเคราะห์ตัวอย่างแบบไม่ทำลายสำหรับใช้คัดเลือกในโครงการปรับปรุงพันธุ์พืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2012 คุณภาพที่สำคัญของผลฟักทองสายพันธุ์ต่างๆ หัวหน้าโครงการ คณะเกษตร (งบประมาณสนับสนุนการทำปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรีของภาควิชา โดยเงินกองทุนพัฒนานิสิต และทุนส่วนตัวบางส่วน) 2 3 0 0
  2011 การพัฒนาเครื่องกะเทาะทานตะวันขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ คณะเกษตร กำแพงแสน (กองทุนพัฒนานิสิต และทุนส่วนตัว) 0 0 0 0
  2011 ความเป็นไปได้ในการใช้ near-infrared spectroscopy (NIRS) เพื่อการวิเคราะห์ตัวอย่างแบบไม่ทำลายในโครงการปรับปรุงพันธุ์พืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาเครื่องนวดทานตะวันขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ เงินสนับสนุนการทำปัญหาพิเศษจากเงินกองทุนพัฒนานิสิต และทุนส่วนตัวบางส่วน 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 0 3 0 0
  2019 กลไกและมาตรการในการขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร ในจังหวัดสุพรรณบุรีสู่ความยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 โครงการศึกษาความเป็นไปได้และประยุกต์ใช้ Information Technology for Smart Agriculture ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2018 รูปแบบการบูรณาการระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาภาคการเกษตรแบบครบวงจร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2018 โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ (แหล่งที่มีน้ำพุร้อน) ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0 0 0 0
  2017 โครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บและจำแนกเชื้อพันธุกรรมพืชผักที่มีศักยภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเป็นสินค้าเกษตร การพัฒนาพันธุ์ การตรวจสอบและการผลิตเมล็ดพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพอาหารปลอดภัยสำหรับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (2) ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงมหาดไทย 0 0 0 0
  2015 แนวทางการรับรองมาตรฐานข้าวเฉพาะถิ่นของกลุ่มภาคกลางตอนบน 2 เพื่อใช้ในการพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงมหาดไทย 0 0 0 0
  2013 การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อเพิ่มผลผลิตสบู่ดำในแปลงสาธิตสบู่ดำ จ.นครปฐม ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 3 0 0
  2012 การพาสเจอร์ไรต์น้ำมะยงชิดด้วยระบบไมโครเวฟ หัวหน้าโครงการ สวนเพื่อแผ่นดิน 0 0 0 0
  2010 การเปรียบเทียบคุณภาพอ้อยที่เข้าสู่โรงงานน้ำตาลที่มีวิธีการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกัน (กรณีศึกษาโรงงานน้ำตาลนครเพชร โรงงานน้ำตาลกำแพงเพชร และโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก) ผู้ร่วมวิจัย โรงงานน้ำตาลนครเพชร โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร และโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก 0 0 0 0