คุณภาพที่สำคัญของผลฟักทองสายพันธุ์ต่างๆ

Publish Year National Journal 2
2015 exธรธ อำพล, inดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอุษณีย์ เพ็ชร์ปุ่น, "การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารเบต้าแคโรทีนและคุณภาพที่สำคัญในระหว่างการพัฒนาของผลฟักทอง", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 33, ฉบับที่ พิเศษ 1, พฤศจิกายน 2015, หน้า 345-351
2014 inดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธรธ อำพล, exภูเบศร์ คล้อยสวาท, "การเปลี่ยนแปลงสีและปริมาณสารเบต้าแคโรทีนในฟักทองปรุงสุก", แก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ พิเศษ3 , กรกฎาคม 2014, หน้า 870-875
Publish Year International Conference 1
2014 exนางสาวธรธ อำพล, inดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายนพพล รัตนจุล, "Effect of Cooking Methods on Beta-carotebe, Colour, Firmness and Total Soluble Solid of Pumpkin", The 2nd International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2014 (ICAAI2014) Fresh Produce, Novel Process and Health Product, 20 - 22 พฤศจิกายน 2014, เชียงราย ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2015 exธรธ อำพล, inดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอุษณีย์ เพ็ชร์ปุ่น, "การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารเบต้าแคโรทีนและคุณภาพที่สำคัญในระหว่างการพัฒนาของผลฟักทอง", การประชุมวิชาการพืชสาวนแห่งชาติครั้งที่ 14, 18 - 20 พฤศจิกายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2013 inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธณัฐฐา พันธุ์เปรม, "คุณภาพที่สำคัญบางประการของผลฟักทองสด 12 สายพันธุ์", งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 22 - 23 สิงหาคม 2013, เพชรบุรี ประเทศไทย