ศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาสู่การผลิตผลิตผลเกษตรปลอดภัย