การใช้ near-infrared spectroscopy (NIRS) เพื่อการวิเคราะห์ตัวอย่างแบบไม่ทำลายสำหรับใช้คัดเลือกในโครงการปรับปรุงพันธุ์พืช

Publish Year National Journal 2
2013 inดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชรินรัตน์ กาฬภักดี, "การใช้เนียร์อินฟราเรดรีเฟลคแตนสเปคโตรสโคปีทำนายองค์ประกอบของโปรตีนในข้าวโพดข้าวเหนียว", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 410-413
2013 inดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวัลยา เชียงของ, "การใช้เนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปีทำนายปริมาณน้ำตาลทั้งหมดในเมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียว", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 414-417
Publish Year National Conference 2
2013 inดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชรินรัตน์ กาฬภักดี, "การใช้เนียร์อินฟราเรดรีเฟลคสเปคโตรสโคปีทำนายองค์ประกอบของโปรตีนในข้าวโพดข้าวเหนียว", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 22 - 23 สิงหาคม 2013, หัวหิน เพชรบุรี ประเทศไทย
2013 inดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวัลยา เชียงของ, "การใช้เนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปีทำนายปริมาณน้ำตาลทั้งหมดในเมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียว", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 22 - 23 สิงหาคม 2013, หัวหิน เพชรบุรี ประเทศไทย