ผลของพันธุ์และฤดูปลูกต่อคุณภาพทางโภชนาการของเมล็ดงอกและต้นกล้า

Publish Year National Journal 1
2021 exธนภูมิ สุนทราพงษ์, inดร.ปวีณา ชื่นวาริน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของฤดูการผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อโภชนาการของทานตะวันงอก", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 15-22
Publish Year National Conference 1
2020 inดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกฤษฎา ชูศิ, inดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณค่าทางโภชนาการและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเมล็ดโหระพาและแมงลักงอกที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ในฤดูหนาวและฤดูร้อน", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย