Person Image

  Education

  • วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 2 0 0
  2005 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะพัฒนาวัคซีนเลปโตสไปโรซีสในปศุสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 9 14 0 0
  2015 การศึกษาเปรียบเทียบความเสียหายของวิลไลในลูกสุกรที่ติดเชื้อโรคท้องร่วงติดต่อในสุกรที่อายุแตกต่างกัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2014 การใชกล้องอินฟราเรดในการตรวจการเป็นสัดในโค ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยเเละพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2014 การศึกษาการแสดงออกของโปรตีนฟีแลกกรินและอิมมูนโนโกลบูลินของโรคเพมฟิกัสในสุนัขด้วยวิธีการอิมมูนโนฮีสโตเคมี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 สภาวะความชุกของโรคฉี่หนูในพื้นที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2013 การเปลี่ยนแปลงระดับการแสดงออกและตำแหน่งของโปรตีน cFLIP ในคอร์ปัสลูเทียมในช่วงการเป็นสัดและการตั้งท้องของกระบือไทย ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 0 0
  2013 การศึกษาผลของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาด้วยความเย็นที่มีต่อคุณภาพของไข่ปลาบึก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การศึกษาเอนไซม์ cholesterol 7 alpha-hydroxylase ของปลาบึกในแต่ละช่วงอายุโดยวิธี immunoblot และ immunohistochemistry ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 การแสดงออกของโปรตีนคลาวดินในสุนัขที่เป็นโรคผิวหนังอะโทปี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2012 การศึกษาลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของเซลล์ที่ผลิตเมือกและลักษณะเฉพาะของเนื้อเยื่อเคมีไกลโคคอนจูเกตที่พบบริเวณผิวหนังปลาบึกวัยอ่อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การเปรียบเทียบการสอบปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์และการใช้สไลด์ PowerPoint ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2010 การศึกษาลักษณะโครงสร้างทางจุลกายวิภาคศาสตร์ และเนื้อเยื่อเคมีไกลโคคอนจูเกต ในอวัยวะระบบสืบพันธุ์เพศเมียของตัวลิ่นชวา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาคุณสมบัติของสมุนไพรหนุมานประสานกายต่อการกระตุ้นกระบวนการหายของแผล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2006 การตรวจสอบการเป็นแหล่งรังโรค Leptospira ในโคและความสัมพันธ์ของวิการในไตกับการปล่อยจุลชีพในปัสสาวะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การศึกษามหกายวิภาค และจุลกายวิภาคของลิ่น ชวา (Manis javanica) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2006 การศึกษาช่วงเวลาวางไข่ต่อการเจริญของตัวอ่อน การกำหนดเพศและการเจริญของอวัยวะเพศของตัวอ่อนของจระเข้ไทย (Crocodylus siamensis) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2006 การศึกษาผลของพิษงูเขียวหางไหม้ต่อการทำลายเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีตับในคน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2015 ผลของ Insulin-like growth factor 1 ต่อการเจริญของกล้ามเนื้อในพีตัสสุกร ผู้ร่วมวิจัย บริษัทฮูเว่ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2009 ผลของสาร MC1 (Multi Cytokine 1) ต่อการกระตุ้นการหายของแผลในหนูเม้าส์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท โอแคร์ จำกัด 0 0 0 0
  2009 การเปรียบเทียบผลของสาร MC1 และ ionized solution ต่อการกระตุ้นการหายของแผลในหนูเม้าส์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท โอแคร์ จำกัด 0 0 0 0