หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะพัฒนาวัคซีนเลปโตสไปโรซีสในปศุสัตว์

Sub Project

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายศุภชัย นิติพันธ์, exนางสาวจิติภรณ์ ประชุมวรรณ์, "Genetic variations of Leptospira spp.: classified by LipL36 genes and capillary electrophoresis techniques.", The 15th Congress of the Federal of Asian Veterinary Associations: OIE-FAO Joint Symposium on Emerging Diseases, 27 - 30 ตุลาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2006 exศุภชัย นิติพันธ์, inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ Capillary Electrophoresis เพื่อตรวจสอบผลผลิตจาก Low Stringency PCR ของยีน LipL36 ของเชื้อเลปโตสไปร์ L. borgpetersenii", The Proceedings of 32nd Veterinary Medicine and Livestock Development Annual Conference, 30 พฤศจิกายน 2006, อื่นๆ ประเทศไทย