การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลเครื่องหมายอณูโมเลกุล และการค้นหา epitope(s) ที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาวัคซีนป้องกันเลปโตสไปราในปศุสัตว์