ผลของ Insulin-like growth factor 1 ต่อการเจริญของกล้ามเนื้อในพีตัสสุกร