การศึกษามหกายวิภาค และจุลกายวิภาคของลิ่น ชวา (Manis javanica)

Publish Year National Journal 3
2010 exรุฮานี หมีนยะลา, inนางมาลีวรรณ เหลี่ยมศิริเจริญ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภินันท์ สุประเสริฐ, ศาสตราจารย์, "การตรวจหาเนื้อเยื่อเคมีไกลโคคอนจูเกตในต่อมนำลายกกหูของลิ่นชวา", เชียงใหม่สัตวแพทยสาร, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2010, หน้า 17-24
2009 inดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางมาลีวรรณ เหลี่ยมศิริเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inนางอภันตรี ด้วงเงิน, inดร.อภินันท์ สุประเสริฐ, ศาสตราจารย์, inนางสาวนันทวัน ญาติบรรทุง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Macroscopic and Microscopic Anatomy of Pangolin’s Tongue(Manis javanica)", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 2552, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 9-19
2009 exรุฮานี หมีนยะลา, inนางมาลีวรรณ เหลี่ยมศิริเจริญ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภินันท์ สุประเสริฐ, ศาสตราจารย์, "Glycoconjugates in the Secretory Epithelium of the Mandibular Salivary Gland of Malayan Pangolin (Manis javanica)", วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.(KKU. Veterinary Journal), ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 162-170