การศึกษาลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของเซลล์ที่ผลิตเมือกและลักษณะเฉพาะของเนื้อเยื่อเคมีไกลโคคอนจูเกตที่พบบริเวณผิวหนังปลาบึกวัยอ่อน

Publish Year National Conference 1
2015 inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, exนางชนิกานต์ เชษฐสิงห์ , "จุลกายวิภาคและลักษณะเฉพาะของไกลโคคอนจูเกตของเซลล์ที่ผิวหนังปลาบึกวัยอ่อน", การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38, 24 - 26 มิถุนายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย