การศึกษาผลของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาด้วยความเย็นที่มีต่อคุณภาพของไข่ปลาบึก