การศึกษาการแสดงออกของโปรตีนฟีแลกกรินและอิมมูนโนโกลบูลินของโรคเพมฟิกัสในสุนัขด้วยวิธีการอิมมูนโนฮีสโตเคมี

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, exรศ.น.สพ.ดร. อนุเทพ รังสีพิพัฒน์, exรศ.น.สพ.ดร. วิจิตร บรรลุนารา, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, "Immunohistochemistry of keratin, filaggrin and desmosomal proteins in pemphigus foliaceus and pan-epidermal pustular pemphigus: A preliminary study.", The 14th Asian Association of Veterinary School (AAVS) Congress in conjunction with The 6th South East Asia Veterinary School Association (SEAVSA) Meeting, 11 - 13 ธันวาคม 2015, อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย