การแสดงออกของโปรตีนคลาวดินในสุนัขที่เป็นโรคผิวหนังอะโทปี