Person Image

  Education

  • ศษ.บ.(การสอนคณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • ปร.ด.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2557

  แนวโน้มผลงานของธานินทร์

  Journal

  บทความของธานินทร์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

  บทความแต่ละ Quartile ของธานินทร์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

  บทความแต่ละ TCI Group ของธานินทร์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

  Publish Year International Journal 1
  2015 exนุชสรา คำมัน, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี", วารสารการวิจัยกาสะลองคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - ธันวาคม 2015, หน้า 131-146
  Publish Year National Journal 19
  2023 exอันธิกา บุญต่าย, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, "ความคิดเห็นต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของผู้ปลูกมะยงชิดในจังหวัดนครนายก", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 91-102
  2022 exวณัฐญา งอยผาลา, inดร.ชลาธร จูเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยความสำเร็จของเกษตรกรผู้ผลิตผ้าครามในอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2022, หน้า 703-709
  2022 exภก วุฒิสวัสดิ์, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไผ่ชุมชนบ้านผาตูบ ตำบลผาสิงห์ จังหวัดน่าน", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 137-150
  2021 exวรรณรีย์ คนขยัน, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความต้องการในการพัฒนาตนเองของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 231-238
  2021 exนางสาวภก วุฒิสวัสดิ์, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการจัดการป่าไผ่ของชุมชนบ้านผาตูบที่ตั้งถิ่นฐานโดยรอบวนอุทยานถ้ำผาตูบ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน", วารสารวิจัยรำไพพรรณี, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 46-51
  2021 exน.ส.วรรณรีย์ คนขยัน, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการในการพัฒนาทักษะการส่งเสริมการเกษตร ของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2021, หน้า 119-129
  2020 exนางสาวมาลินี หนูงาม, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.จอมสุรางค์ ลิมป์ประเสริฐกุล, "ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 51, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 209-220
  2018 ex ธัญชนก ช้องทอง, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ต้าบลน้้าพุ อ้าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี", วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา, ปีที่ 8, ฉบับที่ 16, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 1-8
  2018 exผศ.ฝากจิต ปาลินทร ลาภจิตร, inดร.จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปิดรับข้อมูลข่าวสารการเกษตรของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", วารสารแก่นเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2018, หน้า 387-396
  2018 exสุชญา เต็มงามธนา, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "การปรับตัวของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการทานาแปลงใหญ่ในจังหวัดปทุมธานี", วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 16, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 9-15
  2018 exนางสาวจิราภรณ์ เดชะ, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการปลูกน้อยหน่าในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา", วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 15, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 10-17
  2018 exมนัสชนก บุญอุทัย, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตรของเกษตรกรชาวสวนยาง", วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 15, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 1-9
  2018 exอัจฉราภรณ์ คุรุรักษา, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "ความต้องการเทคโนโลยีในการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยตามมาตรฐาน GAP ของเกษตรกรในจังหวัดนครนายก", วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 15, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 18-24
  2017 exเพิ่มพูน โภคกุลกานนท์, inดร.เขมะฑัต วิภาตะวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภารุจ รัตนวรพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจปลูกข้าวในประเทศ", วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 29, ฉบับที่ 102, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 117-124
  2017 exปวีณ เพชรรัตน์, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความต้องการการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรของผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรการยางแห่งประเทศไทย", วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 83-93
  2017 inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, "การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการใช้น้ำชลประทาน โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ", วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 7, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 59-67
  2016 inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปวีณสมร ดีมงคล, "ความคิดเห็นต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อนิสิตระดับปริญญาตรี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารเทคโนโลยีการศึกษาและมีเดียคอนเวอร์เจนซ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 15-20
  2016 inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บทบาทสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการส่งเสริมการเกษตร", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2(พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 601-604
  2009 inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "M@xlearn ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง", วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา, ปีที่ 21, ฉบับที่ 71, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 33-39

  Conference

  การนำเสนอบทความของธานินทร์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

  Publish Year International Conference 2
  2016 exนางสาวศิรารัตน์ จิตรกอบแก้ว, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Satisfaction of students towards Salapao Corn milk Cream and Pumpkin Cream Fillings", The International Conference on the 6th KU-UT Symposium 2016 on “Environmentally Friendly Agriculture and Food Innovative Technologies”, 25 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพ
  2016 exนางสาวณัฐชนันท์ ศรีสุข, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Satisfaction of Students towards GABA Ice Cream with Vanilla and Chocolate Favors", The International Conference on the 6th KU-UT Symposium 2016 on “Environmentally Friendly Agriculture and Food Innovative Technologies”, 25 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพ
  Publish Year National Conference 12
  2022 exบุญเพ็ญ เสาวิไล, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อความสนใจในการทำเกษตรแนวตั้งในภาคครัวเรือนของคนเมือง กรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2565 "สหวิทยาการวิจัยและนวัตกรรมทางสังคม: การพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่ความปกติที่เปลี่ยนไป", 16 กรกฎาคม 2022, ปัตตานี ประเทศไทย
  2018 exภาณุพล ลักษณะวีระ, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยของเกษตรกรในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี", รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย วันที่ 1 มีนาคม 2561, 1 มีนาคม 2018, จอมบึง ราชบุรี ประเทศไทย
  2018 exมาลินี หนูงาม, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการส่งเสริมการเกษตร ของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 23 กุมภาพันธ์ 2018, เมือง เลย ประเทศไทย
  2017 exสุภากร ครุฑไทย, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเกษตรกร ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา", การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0” มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 13 กรกฎาคม 2017, ร้อยเอ็ด ประเทศไทย
  2016 exปภัสธนันท์ พิทยธีราพงศ์, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นต่อการประกอบอาชีพการเกษตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนระยองวิทยาคม", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 3 กุมภาพันธ์ 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 exรัชกร กุลเสวต, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Improving Communication for Development of the White Game Shop for Youth Programme", การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 “สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา นำพาสังคม” , 1 - 27 มีนาคม 2016, จอมบึง ราชบุรี ประเทศไทย
  2016 exสถาพร แสนละเอียด , inดร.พรเทพ รัตนตรัยภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในแรงจูงใจของการปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่", ประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2559, 24 - 25 กันยายน 2016, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
  2016 exธนภรณ์ นาหลวง, inนางสาวสุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษารูปแบบงานบัญชีแบบแชร์เซอร์วิส", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (STCCON 2016) หัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”ครั้งที่ 2 (The 2nd National Conference 2016 on Innovative Education for Sustainable Development), 11 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 exนางสาวฐิติวรรณ อินสาย, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ, รองศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการน้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบ้ารุงรักษารังสิตเหนือ", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 8 - 9 ธันวาคม 2016, บางประอิน พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
  2015 inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวอิสริยะ เศรษฐวัฒน์, "ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในสวนทุเรียน ในตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังสุราษฎร์ธานี", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (The 1st RMUTL Chiangrai Conference, RCCON2015), 23 - 24 มีนาคม 2015, เชียงราย ประเทศไทย
  2013 inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐ สมณคุปต์, อาจารย์, "กระบวนการเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ของเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
  2012 inนายณัฐ สมณคุปต์, อาจารย์, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเว็บไซท์เพื่อสนับสนุน e - Extension ในงานส่งเสริมการเกษตร", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6, 26 - 27 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=470012]