Conference

Article
ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในสวนทุเรียน ในตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังสุราษฎร์ธานี
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (The 1st RMUTL Chiangrai Conference, RCCON2015)
Class
ชาติ
Date
23 - 24 มีนาคม 2015
Location
เชียงราย ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-