Journal

Article
ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 26974770)
Volume
51
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2020
Page
209-220
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-