Person Image

  Education

  • Ph.D.(Agricultural Science), Kyushu University, ญี่ปุ่น, 2552
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539

  Expertise Cloud

  ConsumerDecision-makingDevelopment of cropping systemDrivingFarmer community networkfruit qualityFruitFarmersgrapevineIncreasing potentialIncreasing potential of productionLocal economyOrganic cropping systemorganic productsProblemsPushingRayongProvincericeberryStandardsStrength communitySupply chainSustainableSustainalbletraining systemyield การเกษตรแปลงใหญ่การคัดเลือกการคัดเลือกจีโนมการคัดเลือกพันธุ์การจัดการทรงพุ่มต้น-พื้นที่รับแสงการจัดการฟาร์มการเจริญเติบโตการใช้เทคโนโลยีการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าวังน้อยการตลาดการตัดสินใจการถอดบทเรียนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุ่น แบบครบวงการทำสัญญาการปฏิบัติการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์ ผลผลิต คุณภาพ การถ่ายเการปรับปรุงพันธุ์องุ่นการปลิดช่อผลการปลูกพืชร่วมยางการป้องกัน กำจัดโรคและแมลงการผลิตข้าวการพัฒนาพันธุกรรมการพัฒนาระบบการผลิตพืชการเพิ่มศักยภาพการผลิตการมีส่วนร่วมการยอมรับการรวบรวมพันธุ์การรับรู้การเลี้ยงสุกรการศึกษาผลกระทบการอนุรักษ์ดินและน้ำเกษตรกรเกษตรกรชาวสวนยางเกษตรศาสตร์เกษตรอินทรีย์ไก่ดำขับเคลื่อนข้าว กข43เขตร้อนชื้นไข่ไก่ความคิดเห็นความพึงพอใจความยั่งยืนคุณภาพของผลคุณภาพของผลองุ่นเครือข่ายชุมชนเกษตรเคหกิจเกษตรโคนมโครงการ 9101ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนและจังหวัดสุราษฎร์ธานีจ.จันทบุรีจ.ประจวบคีรีขันธ์จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดสุพรรณบุรีจิบเบอร์เรลลิค แอซิดจีโนมชุมชนเข็มแข็งแตนเบียน Bracon hebetor ศัตรูธรรมชาติไตรโครเดอร์มาถ่ายทอดทัศนคติทุเรียนเทคโนโลยีเทคโนโลยีลดต้นทุนเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจเกษตร การตลาดเกษตรนอกเขตชลประทานนาแปลงใหญ่ จังหวัดราชบุรบุคคลปฎิบัติงานประเมินผลปัญหาการผลิตผลตอบแทนสามพรานโมเดลสารควบคุมชีวภาพของพืชองุ่น

  Interest

  ส่งเสริมการเกษตร, การวิจัย, ธุรกิจเกษตร การตลาดเกษตร, เศรษฐศาสตร์เพื่อการส่งเสริมการเกษตร

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2560 - ส.ค. 2564 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะเกษตร
  • เม.ย. 2557 - ต.ค. 2560 รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร
  • ธ.ค. 2555 - ต.ค. 2556 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและประชาสัมพันธ์ คณะเกษตร
  • ธ.ค. 2553 - พ.ย. 2555 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)