Person Image

Administration

Education

 • Ph.D.(Agricultural Science), Kyushu University, ญี่ปุ่น, 2552
 • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539

Expertise Cloud

behaviorconsumerDecision-MakingDevelopment of cropping systemDrivingfruit qualityFruitFarmersgrapevineIncreasing potentialriceberryStandardsSustainabletraining systemyield การคัดเลือกการคัดเลือกจีโนมการคัดเลือกพันธุ์การจัดการทรงพุ่มต้น-พื้นที่รับแสงการจัดการฟาร์มการเจริญเติบโตการใช้เทคโนโลยีการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าวังน้อยการตัดสินใจการถอดบทเรียนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุ่น แบบครบวงการทำสัญญาการปฏิบัติการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์ ผลผลิต คุณภาพ การถ่ายเการปรับปรุงพันธุ์องุ่นการปลิดช่อผลการปลูกพืชร่วมยางการป้องกัน กำจัดโรคและแมลงการผลิตข้าวการพัฒนาระบบการผลิตพืชการมีส่วนร่วมการยอมรับการรวบรวมพันธุ์การเลี้ยงสุกรการศึกษาผลกระทบการอนุรักษ์ดินและน้ำเกษตรกรเกษตรกรชาวสวนยางเกษตรศาสตร์เกษตรอินทรีย์ขับเคลื่อนข้าว กข43เขตร้อนชื้นความคิดเห็นความพึงพอใจความยั่งยืนความรู้คุ้งบางกะเจ้าคุณภาพของผลคุณภาพของผลองุ่นเคหกิจเกษตรโคนมจ.ประจวบคีรีขันธ์จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดสุพรรณบุรีจิบเบอร์เรลลิค แอซิดจีโนมแตนเบียน Bracon hebetor ศัตรูธรรมชาติไตรโครเดอร์มาถ่ายทอดทัศนคติเทคโนโลยีเทคโนโลยีลดต้นทุนเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจเกษตร การตลาดเกษตรนอกเขตชลประทานนาแปลงใหญ่ จังหวัดราชบุรบุคคลปฎิบัติงานประเมินผลปัญหาการผลิตผลตอบแทนผลผลิตข้าวผลักดันผู้บริโภคฝึกอบรมองุ่นพัฒนาชาติเพิ่มศักยภาพมันสำปะหลังมาตรฐานนักวิจัยมารู ซี๊ดเลสส์แม่บ้านเกษตรกรแมลงศัตรูองุ่นยั่งยืนระบบพันธสัญญารูปแบบการจัดการทรงพุ่มโรคองุ่นวิธีการจัดการเศรษฐศาสตร์เพื่อการส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการเกษตร, การวิจัยสร้างคนสามพรานโมเดลสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชสารควบคุมชีวภาพของพืชองุ่น

Interest

ส่งเสริมการเกษตร, การวิจัย, ธุรกิจเกษตร การตลาดเกษตร, เศรษฐศาสตร์เพื่อการส่งเสริมการเกษตร

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)