Person Image

  Education

  • Ph.D.(Agricultural Science), Kyushu University, ญี่ปุ่น, 2552
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539

  Expertise Cloud

  consumerDecision-MakingDevelopment of cropping systemDrivingFarmer community networkfruit qualityFruitFarmersgrapevineIncreasing potentialIncreasing potential of productionLocal economyOrganic cropping systemorganic productsProblemsPushingRayongProvincericeberryStandardsSupply chainSustainableSustainalbletraining systemyield การคัดเลือกการคัดเลือกจีโนมการคัดเลือกพันธุ์การจัดการทรงพุ่มต้น-พื้นที่รับแสงการจัดการฟาร์มการเจริญเติบโตการใช้เทคโนโลยีการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าวังน้อยการตัดสินใจการถอดบทเรียนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุ่น แบบครบวงการทำสัญญาการปฏิบัติการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์ ผลผลิต คุณภาพ การถ่ายเการปรับปรุงพันธุ์องุ่นการปลิดช่อผลการปลูกพืชร่วมยางการป้องกัน กำจัดโรคและแมลงการผลิตข้าวการพัฒนาระบบการผลิตพืชการเพิ่มศักยภาพการผลิตการมีส่วนร่วมการยอมรับการรวบรวมพันธุ์การเลี้ยงสุกรความยั่งยืนคุณภาพของผลคุณภาพของผลองุ่นเครือข่ายชุมชนเกษตรเคหกิจเกษตรโคนมโครงการ 9101ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนและจังหวัดสุราษฎร์ธานีจ.ประจวบคีรีขันธ์จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดสุพรรณบุรีจิบเบอร์เรลลิค แอซิดจีโนมแตนเบียน Bracon hebetor ศัตรูธรรมชาติไตรโครเดอร์มาถ่ายทอดทัศนคติเทคโนโลยีเทคโนโลยีลดต้นทุนเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจเกษตร การตลาดเกษตรนอกเขตชลประทานนาแปลงใหญ่ จังหวัดราชบุรบุคคลปฎิบัติงานประเมินผลปัญหาการผลิตผลตอบแทนผลผลิตข้าวผลักดันผู้บริโภคฝึกอบรมองุ่นพัฒนาชาติเพิ่มศักยภาพมันสำปะหลังมาตรฐานนักวิจัยมารู ซี๊ดเลสส์แม่บ้านเกษตรกรแมลงศัตรูองุ่นยั่งยืนระบบการผลิตพืชอินทรีย์ระบบพันธสัญญารูปแบบการจัดการทรงพุ่มโรคองุ่นวิธีการจัดการเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐศาสตร์เพื่อการส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการเกษตร, การวิจัยสร้างคนสามพรานโมเดลสารควบคุมชีวภาพของพืชองุ่น

  Interest

  ส่งเสริมการเกษตร, การวิจัย, ธุรกิจเกษตร การตลาดเกษตร, เศรษฐศาสตร์เพื่อการส่งเสริมการเกษตร

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)