Journal

Article
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
Journal
วารสารการวิจัยกาสะลองคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ISSN: 19063016)
Volume
9
Issue
2
Year
มิถุนายน - ธันวาคม 2015
Page
131-146
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-