Journal

Article
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการในการพัฒนาทักษะการส่งเสริมการเกษตร ของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
Journal
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 26512203)
Volume
39
Issue
2
Year
เมษายน - มิถุนายน 2021
Page
119-129
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-