การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาชีวเคมี ปี 2019

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาชีวเคมี

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 6
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402597 ชื่อวิชา Seminar,7 ม.ค. 2019 - 31 พ.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402411 ชื่อวิชา Biochemistry III,1 ก.ย. 2019 - 30 ก.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402101 ชื่อวิชา Beauty Products Literacy,15 ส.ค. 2019 - 31 ส.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402101 ชื่อวิชา ฺBeauty Products Literacy,15 ต.ค. 2019 - 21 พ.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402441 ชื่อวิชา Enzymology,14 ม.ค. 2019 - 24 พ.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402441 ชื่อวิชา Enzymology,14 ม.ค. 2019 - 24 พ.ค. 2019

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020172015 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20172010 >>