Conference

Article
Synergistic effects of antioxidative peptides from rice bran
Conference
The 6th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology
Class
นานาชาติ
Date
20 - 22 มิถุนายน 2018
Location
ระยอง ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาการชักนำให้เกิดสภาวะเครียดออกซิเดชั่นในแบบจำลองกลุ่มเซลล์ร่วมกันสามมิติของมะเร็งเต้านม และผลของสารสกัดรำข้าวต่อการลดสภาวะเครียดออกซิเดชั่นในแบบจำลองกลุ่มเซลล์มะเร็ง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402101 ชื่อวิชา Beauty Products Literacy,15 ส.ค. 2019 - 31 ส.ค. 2019
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402101 ชื่อวิชา ฺBeauty Products Literacy,15 ต.ค. 2019 - 21 พ.ย. 2019
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402101 ชื่อวิชา ฺBeauty Products Literacy,1 ก.ค. 2020 - 31 ก.ค. 2020
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402101 ชื่อวิชา ฺBeauty Products Literacy,1 ธ.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020