การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาชีวเคมี ปี 2018

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

36

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

2

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาชีวเคมี

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 7
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์ไอโซฟอร์มของโปรตีนไททินในนิวเคลียสและไซโตพลาสซึมของเซลล์เยื่อบุชั้นในบนผิวลิ้นหัวใจเอออร แหล่งทุน :สวพ. มก. ,12 ม.ค. 2018 - 11 ม.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402499 ชื่อวิชา Research Project in Biochemistry,1 ม.ค. 2018 - 31 พ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402599 ชื่อวิชา Thesis,1 ส.ค. 2018 - 31 ก.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402512 ชื่อวิชา Stuctures & Functions of Biomolecules,6 ส.ค. 2018 - 7 ธ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401551 ชื่อวิชา Plant Metabolism,2 เม.ย. 2018 - 4 พ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401551 ชื่อวิชา Plant Metabolism,2 เม.ย. 2018 - 4 พ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402591 ชื่อวิชา Research Techniques in Biochemistry,4 มิ.ย. 2018 - 31 ธ.ค. 2018

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020172015 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20172010 >>