การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาชีวเคมี ปี 2008

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

43

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

5

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาชีวเคมี

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 29
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 402523 ชื่อวิชา Techniques in Recombinant DNA,8 ม.ค. 2008 - 26 ก.พ. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณสารที่มีผลต่อโภชนาการและสารพิษจากเมล็ดสบู่ดำ แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ก.พ. 2008 - 30 ต.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401554 ชื่อวิชา Stress Physiology of Plant,3 ธ.ค. 2008 - 3 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401591 ชื่อวิชา Research Methods in Botany,10 ก.ค. 2008 - 10 ก.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401351 ชื่อวิชา Introductory Plant Physiology,7 ม.ค. 2008 - 7 ม.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสชนิดใหม่เพื่อการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ แหล่งทุน :สวพ.,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 402441 ชื่อวิชา Enzymology,3 พ.ย. 2008 - 29 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสชนิดใหม่เพื่อการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ แหล่งทุน :สวพ.,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 402441 ชื่อวิชา Enzymology,3 พ.ย. 2008 - 29 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 402441 ชื่อวิชา Enzymology,3 พ.ย. 2008 - 29 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 002498 ชื่อวิชา Special Problems,2 มิ.ย. 2008 - 13 มี.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001599 ชื่อวิชา Thesis,1 ต.ค. 2008 - 31 มี.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001599 ชื่อวิชา Thesis,2 มิ.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001599 ชื่อวิชา Thesis,1 ต.ค. 2008 - 7 พ.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001599 ชื่อวิชา Thesis,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 402441 ชื่อวิชา Enzymology,3 พ.ย. 2008 - 29 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 002498 ชื่อวิชา Special Problems,1 ต.ค. 2008 - 13 มี.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001599 ชื่อวิชา Thesis,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001599 ชื่อวิชา Thesis,1 ต.ค. 2008 - 31 มี.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 402581 ชื่อวิชา Protein Engineering,7 ม.ค. 2008 - 29 ก.พ. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชา Biomolecular and Spectroscopy,4 ธ.ค. 2008 - 4 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052481 ชื่อวิชา Fishery Products Technology,5 ก.ย. 2008 - 12 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401454 ชื่อวิชา Plant Reproductive Physiology,3 พ.ย. 2008 - 20 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาโดยสร้างแบบจำลองการปลดปล่อยตัวยา Doxorubicin จากแคปซูล Chitosan แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ,1 ม.ค. 2008 - 1 ม.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 402441 ชื่อวิชา Enzymology,4 พ.ย. 2008 - 30 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :University of Tsukuba ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Biosphecting for active agents from wild plantsof Thail,27 ก.พ. 2008 - 2 มี.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชา Biomolecular and Spectroscopy,4 ธ.ค. 2008 - 4 ธ.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 402523 ชื่อวิชา Techniques in Recombinant DNA,8 ม.ค. 2008 - 26 ก.พ. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402498 ชื่อวิชา Special Problems,3 มี.ค. 2008 - 3 มี.ค. 2008

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020172015 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20172010 >>